Make your own free website on Tripod.com

                    Autobiography

   我生於高雄之一家四口的小家庭,雖然生活不是非常富裕,但也還算是一般的小康家庭,因為從小所受的管教方式是採取引導式教育,所以從小也養成了獨立自主不依賴他人的習慣,而且因為個性較為隨和的緣故,因此較不易與一般人引起許多不必要的衝突,而我本身對於運動很有興趣,因此也培養了多運動的習慣,而現在我選擇就讀淡江大學化工系,也希望我能在往後的四年能有優異的表現,才不會辜負了自己與親友的期望.

 

                               姓名:翁律淨

                               班級:化工一C

                               學號:489361237